The Missing Water
เอ๊ะ! น้ำหายไปไหนนะ

วันหนึ่ง อาบูตื่นเช้ามาแล้วพบว่า ในบ้านไม่มีน้ำเลย ไม่ว่าจากก๊อกน้ำ สายยาง หรือฝักบัว เขากับนกน้อยจึงออกตามหาน้ำที่หายไปเพื่อที่อาบูจะได้ไม่กลายเป็นจระเข้ตากแห้งเพราะขาดน้ำ มาร่วมสืบไปกับอาบูว่า เราสิ้นเปลืองน้ำไปกับอะไรบ้าง เราใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่าแล้วหรือยัง และมีวิธีใดที่เราจะประหยัดน้ำได้บ้าง

ขนาด 25*25 cm

จำนวนหน้า 24 หน้า


รายละเอียด

ชุดนิทานทักษะชีวิตปฐมวัย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านนิทาน ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในชีวิตประจำวันและประสบการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
เด็กจะเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยความสนุกสนาน ได้พัฒนาทักษะภาษา ได้ซึมซับแนวคิดที่ดีอันเป็นต้นแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ซึ่งจะทำให้เด็กดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

เรียนรู้ทักษะชีวิตด้านความปลอดภัย Safety Skills

เรียนรู้กฎเกณฑ์และวิธีป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ วิธีเดินทางด้วยยานพาหนะชนิดต่าง ๆ อย่างปลอดภัย เช่น รัดเข็มขัดนิรภัย การเรียนรู้สัญญาณไฟจราจร
ฝึกให้สนใจและสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อดูแลความปลอดภัยของตนเอง

เรียนรู้จากเรื่องราวใกล้ตัว

เรื่องราวในนิทานเป็นเรื่องราวใกล้ตัว และเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของเด็ก ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้

เรียนรู้แบบพหุภาษา

• มีคำศัพท์ภาษาไทย, จีน, อังกฤษท้ายเล่ม ฝึกให้เด็กสังเกตรูปภาพและเสริมทักษะทางภาษาที่มากกว่าหนึ่งภาษา
• เนื้อเรื่องเป็นประโยคสั้น ๆ เพื่อให้เด็กจดจำง่าย
• ภาพประกอบสีสันสดใส สวยงาม