Teacher in Nature
ครูสอนออกกำลังกายในธรรมชาติ

ในธรรมชาติมี “ครู” มากมาย ที่สามารถสอนวิธีการออกกำลังกายให้เราได้ เด็ก ๆ รู้ไหมว่ามีครูแบบไหนบ้าง แล้วเด็ก ๆ อยากเรียนกับใครมากที่สุด

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบต่างๆ ซึ่งมีต้นแบบมาจากธรรมชาติรอบตัว 

หนังสือนิทาน (ปกแข็ง) ขนาด 30 x 21 cm จำนวนหน้า 28 หน้า

รายละเอียด

นิทานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางพหุปัญญา มุ่งส่งเสริมให้เด็ก ๆ เป็นผู้รอบรู้โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
มีแนวทางจัดกิจกรรมที่บูรณาการผ่านกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เด็กลงมือปฏิบัติ จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

นิทานแต่ละเล่มใช้คู่กับ แนวทางจัดกิจกรรมเสริมทักษะและความสามารถทางพหุปัญญา และแผนการจัดประสบการณ์
ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานพึงประสงค์และตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560