Student book Kindergarten LSK 1/2
หนังสือเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย อนุบาล 1 เล่ม 2

ออกเเบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเเละพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ได้เเก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง ทักษะทางสังคม การช่วยเหลือตนเอง ทักษะทางสังคม การช่วยเหลือตนเองเเละการคิดเเก้ปัญหาผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

เขียนโดย ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขนาด 21 x 28 cm พิมพ์ 4 สี จำนวน 16 หน้า

ราคา 35 บาท

รายละเอียด

หนังสือเสริมประสบการณ์ รอบรู้ ฉลาดคิด จัดทำขึ้นเพื่อใช้เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการสำหรับเด็กวัยอนุบาล ประกอบไปด้วย 4 ชุด ได้แก่ 1) ตัวฉัน 2) บุคคลและสถานที่รอบตัวฉัน 3) ธรรมชาติรอบตัวฉัน 4) สิ่งต่าง ๆ รอบตัวฉัน

กิจกรรมออกแบบเพื่อให้ครูใช้ประกอบหรือเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยภายในเล่มระบุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครอบคลุมตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ การประเมินผล ครูสามารถนำไปบูรณาการกับกิจกรรม 6 กิจกรรมหลักในโรงเรียนได้ หรือสำหรับผู้ปกครองใช้เพื่อเสริมประสบการณ์ความพร้อมทางวิชาการให้กับบุตรหลานที่บ้าน

เนื้อหาสอดคล้องตามตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เน้นให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีความหมายตามพัฒนาการของเด็ก รวมถึงฝึกฝนทักษะการคิดและการสังเกต ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การพัฒนาเด็กเพื่อเตรียมสู่ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม รวมถึงทักษะชีวิตที่จะมีสอดแทรกอยู่ในชุดกิจกรรม