Student book Kindergarten 1/4
หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด รอบรู้ ฉลาดคิด สิ่งต่างๆ รอบตัวฉัน อนุบาล 1

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อของเล่น ของใช้ที่อยู่รอบตัว คุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี เส้น รูปร่าง ยานพาหนะเเละการคมนาคม เทคโนโลยีเเละการสื่อสาร เครื่องมือวิทยาศาสตร์เเละทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สารบัญ

-ของเล่นของใช้ของฉัน

-การเดินทางเเสนสนุก

-เทคโนโลยีเเละการสื่อสาร

-นักวิทยาศาสตร์น้อย

-คณิตศาสตร์น่ารู้

เขียนโดย ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขนาด 21 x 28 cm พิมพ์ 4 สี จำนวน 32 หน้า

ราคา 50 บาท

รายละเอียด

หนังสือเสริมประสบการณ์ รอบรู้ ฉลาดคิด จัดทำขึ้นเพื่อใช้เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการสำหรับเด็กวัยอนุบาล ประกอบไปด้วย 4 ชุด ได้แก่ 1) ตัวฉัน 2) บุคคลและสถานที่รอบตัวฉัน 3) ธรรมชาติรอบตัวฉัน 4) สิ่งต่าง ๆ รอบตัวฉัน

กิจกรรมออกแบบเพื่อให้ครูใช้ประกอบหรือเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยภายในเล่มระบุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครอบคลุมตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ การประเมินผล ครูสามารถนำไปบูรณาการกับกิจกรรม 6 กิจกรรมหลักในโรงเรียนได้ หรือสำหรับผู้ปกครองใช้เพื่อเสริมประสบการณ์ความพร้อมทางวิชาการให้กับบุตรหลานที่บ้าน

เนื้อหาสอดคล้องตามตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เน้นให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีความหมายตามพัฒนาการของเด็ก รวมถึงฝึกฝนทักษะการคิดและการสังเกต ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การพัฒนาเด็กเพื่อเตรียมสู่ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม รวมถึงทักษะชีวิตที่จะมีสอดแทรกอยู่ในชุดกิจกรรม