Student book Kindergarten 1/1
หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด รอบรู้ ฉลาดคิด ตัวฉัน อนุบาล 1

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อและเพศของเด็ก การเรียกชื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเจริญเติบโต การดำรงชีวิต และการดูแลตนเองเบื้องต้น การปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัย

สารบัญ

-แรกรับประทับใจ

-ร่างกายที่รัก

-ประสาทสัมผัสทั้ง 5

-เติบโตและแข็งแรง

-ปลอดโรค ปลอดภัย

-เด็กเอ๋ย เด็กดี

เขียนโดย ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขนาด 21 x 28 cm พิมพ์ 4 สี จำนวน 32 หน้า

ราคา 50 บาท

รายละเอียด

หนังสือเสริมประสบการณ์ รอบรู้ ฉลาดคิด จัดทำขึ้นเพื่อใช้เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการสำหรับเด็กวัยอนุบาล ประกอบไปด้วย 4 ชุด ได้แก่ 1) ตัวฉัน 2) บุคคลและสถานที่รอบตัวฉัน 3) ธรรมชาติรอบตัวฉัน 4) สิ่งต่าง ๆ รอบตัวฉัน

กิจกรรมออกแบบเพื่อให้ครูใช้ประกอบหรือเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยภายในเล่มระบุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครอบคลุมตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ การประเมินผล ครูสามารถนำไปบูรณาการกับกิจกรรม 6 กิจกรรมหลักในโรงเรียนได้ หรือสำหรับผู้ปกครองใช้เพื่อเสริมประสบการณ์ความพร้อมทางวิชาการให้กับบุตรหลานที่บ้าน

เนื้อหาสอดคล้องตามตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เน้นให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีความหมายตามพัฒนาการของเด็ก รวมถึงฝึกฝนทักษะการคิดและการสังเกต ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การพัฒนาเด็กเพื่อเตรียมสู่ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม รวมถึงทักษะชีวิตที่จะมีสอดแทรกอยู่ในชุดกิจกรรม