SMART BOX : Math
กล่องสร้างอัจฉริยะ : เก่งคำนวณ

ในชุดประกอบด้วย
1. หนังสือนำเข้าสู่กิจกรรม 1 เล่ม
2. บัตรภาพ 13 ชิ้น
3. ฐานไม้ 1 ชิ้น

ขนาดกล่อง : 24*24*4.5 cm
ขนาดหนังสือ : 20*20 cm จำนวนหน้า 48 หน้า

รายละเอียด

เกมฝึกสมองชุด “กล่องสร้างอัจฉริยะ” (Smart  Box) ออกแบบมาเพื่อให้เด็กเรียนรู้
ผ่านการเล่น ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจลึกลงไปมากกว่าแค่การจดจำ  เด็กจะได้รับการ
กระตุ้นให้ใช้ประสาทสัมผัสในด้านการมองเห็น ได้ยิน รับสัมผัส เคลื่อนไหว และทรงตัว
แผ่ขยายและสร้างเครือข่ายใยประสาทที่แข็งแรง สะสมเป็นความทรงจำระยะสั้นและระยะยาว
ทำให้เด็กสามารถรับรู้และเรียนรู้สิ่งรอบตัวไปตลอดชีวิต

 

ได้รับรางวัลจากการประกวด Tillywig Toy Award ประเทศสหรัฐอเมริกา

• พัฒนาศักยภาพด้านการคิด การอ่าน คณิตศาสตร์ ศิลปะ และ ฝึกสมาธิ
• เริ่มจากระดับที่ง่ายแล้วค่อยๆ ยากขึ้น ท้าทายความสามารถของเด็ก
• ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
• พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
• ฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
• พัฒนาทักษะต่างๆ ครบทุกด้าน

 

SMART BOX Series ชุด กล่องสร้างอัจฉริยะ

ประกอบด้วยเกมฝึกทักษะต่างๆ 5 เกม

  • SKILL ฝึกสมาธิ
  • MATH เก่งคำนวณ
  • ART คิดสร้างสรรค์
  • READ ฝึกการอ่าน
  • THINK มิติสัมพันธ์

 

อาบูท่องเที่ยวไปในต่างแดน (Abu Goes on a Trip)

อาบูกำลังจะไปเยี่ยมเพนกวินติงติง เพื่อนของเขาที่ขั้วโลกใต้ เด็กๆ จะได้ท่องโลกกว้าง
ผ่านสายตาของอาบู ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ ได้รู้จักตำแหน่งหน้า กลาง หลังของสิ่งของต่าง ๆ การฝึกนี้จะช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ๆ ด้วย