Shape Sorting Board
รูปทรงปริศนา 9 ชิ้น

ขนาด 22*22*4 cm


รายละเอียด

ให้เด็กๆ รู้จักรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ โดยการวางบล็อกไม้รูปทรงต่างๆ ลงบนฐานให้ถูกต้อง

ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเสริมสร้างจินตนาการ