Sensory Equipment Set
ชุดของเล่นและอุปกรณ์เพื่อฝึกประสาทสัมผัสและเสริมพัฒนาการทางร่างกาย

ในชุดประกอบด้วย ของเล่นและอุปกรณ์กีฬา 278 ชิ้น พร้อมคู่มือแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์แต่ละชิ้น รวมถึงการนำมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด