Reading ABC
หนูคนเก่งฝึกอ่าน ABC

เด็ก ๆ จะได้รู้จักรูปร่าง และเรียนรู้ลักษณะของพยัญชนะภาษาอังกฤษ ทั้ง 26 ตัว เรียนรู้คำศัพท์ใหม่พร้อมความหมาย ฝึกฝนการอ่านคำศัพท์และออกเสียงคำศัพท์จากภาพประกอบ

หนังสือขนาด 14.8 x 21 cm จำนวนหน้า 32 หน้า

ราคา 50 บาท

รายละเอียด

หนังสือพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษา และกระบวนการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด หนูคนเก่ง จัดทำขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางภาษา กระตุ้นจินตนาการและความคิดรวบยอด เป็นการพัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านสังคมและสติปัญญา สามารถเรียนรู้และเข้าใจทักษะทางภาษาได้ดี เด็กจะสามารถจดจำตัวอักษร และเล่นสนุกกับคำ หาวิธีสื่อความหมายด้วยตัวเอง เกิดการวิเคราะห์เชื่อมโยงความคิด และสร้างสรรค์ทักษะในการสื่อความหมาย  ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของเด็ก