Project Book : Colorful Cities
แนวทางการจัดกิจกรรม เมืองหลากสี

แนะแนวทางการจัดกิจกรรมที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสี รู้จักสังเกตสีสันในธรรมชาติรอบตัว รู้จักมีมารยาทต่อผู้อื่น และวิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

แนวทางการจัดกิจกรรม (ปกอ่อน) ขนาด 25 x 25 cm จำนวนหน้า 24 หน้า


รายละเอียด