My Secret
ความลับของผม

เสี่ยวปู้มีความลับเรื่องหนึ่งที่ไม่อยากให้ใครรู้ เขากลัวว่าถ้าคนอื่นรู้แล้วจะมองเขาเป็นตัวประหลาด  แต่ในที่สุดเขาก็กล้าพูดถึงมัน ไม่คิดเลยว่าคุณแม่จะตอบกลับมาด้วยประโยคนี้ คุณแม่พูดว่าอะไรกันนะ?

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งแต่ละคนมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบแตกต่างกันไป

หนังสือนิทาน (ปกแข็ง) ขนาด 30 x 21 cm จำนวนหน้า 28 หน้า


รายละเอียด

นิทานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางพหุปัญญา มุ่งส่งเสริมให้เด็ก ๆ เป็นผู้รอบรู้โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
มีแนวทางจัดกิจกรรมที่บูรณาการผ่านกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เด็กลงมือปฏิบัติ จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

นิทานแต่ละเล่มใช้คู่กับ แนวทางจัดกิจกรรมเสริมทักษะและความสามารถทางพหุปัญญา และแผนการจัดประสบการณ์
ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานพึงประสงค์และตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560