Merry-Go-Round
ม้าหมุนดวงดาว

ขนาด 24.5*24.5*28.5 cm

รายละเอียด

วางบล็อกไม้รูปดาวแล้วหมุนแท่นหมุน  ฝึกตรรกะและเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับ และหมุนแท่นหมุน