Magical Hot Spring
บ่อน้ำร้อนมหัศจรรย์

ในป่าแห่งหนึ่งมีบ่อน้ำซึ่งเป็นที่พบปะสังสรรค์ของสัตว์
ทั้งหลาย จู่ ๆ บ่อน้ำนั้นก็กลายเป็นบ่อน้ำร้อน เมื่อพวกสัตว์
ลงไปแช่ ลายบนตัวก็เปลี่ยนไป พวกเขาจึงช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขให้ลายกลับมาเป็นเหมือนเดิม

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ และธรรมชาติรอบตัว
สามารถบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้เรื่อง สัตว์โลกน่ารัก ธรรมชาติน่ารู้ ฯลฯ

หนังสือนิทาน (ปกแข็ง) ขนาด 30 x 21 cm จำนวนหน้า 28 หน้า

รายละเอียด

นิทานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางพหุปัญญา มุ่งส่งเสริมให้เด็ก ๆ เป็นผู้รอบรู้โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
มีแนวทางจัดกิจกรรมที่บูรณาการผ่านกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เด็กลงมือปฏิบัติ จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

ในชุดประกอบไปด้วย นิทานตามหน่วยการเรียนรู้ 6 เล่ม
แต่ละเล่มใช้คู่กับ แนวทางจัดกิจกรรมเสริมทักษะและความสามารถทางพหุปัญญา และแผนการจัดประสบการณ์
ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานพึงประสงค์และตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560