Lukann Board
กระดานล้อเมจิก

“ความฉลาดของเด็กเริ่มต้นจากปลายนิ้ว”

ฝึกความคิดเชิงตรรกะให้เด็กเล็กด้วยกระดานล้อเมจิก Lukann
Hands-on Learning Method to Improve Logical Thinking Ability.

รายละเอียด

ตรรกะและคณิตศาสตร์ เป็นเรื่องนามธรรมที่อธิบายให้เด็กเล็กเข้าใจได้ยาก แต่ถ้าให้เด็กเรียนรู้จากการเล่น
และลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เด็กจะซึมซับหลักการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง และเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น

กระดานล้อเมจิกและบัตรภาพกิจกรรม Lukann ออกแบบมาเพื่อให้เด็ก ๆ ฝึกคิดเชิงตรรกะ คิดเป็นเหตุเป็นผล
ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบ วิเคราะห์-เชื่อมโยง ผ่านการเล่นเกมที่สนุกสนาน ซึ่งตรงตามความสนใจของเด็ก
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

การหมุนล้อหมุนเพื่อตอบคำถามช่วยเพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่นในการใช้มือ ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา
ตลอดจนภาพประกอบที่สวยงามจะส่งผลให้เด็กเกิดสุนทรียภาพทางอารมณ์  และกระตุ้นให้เกิดจินตนาการในเชิงศิลปะสร้างสรรค์อีกด้วย