Let’s Go Home Together
กลับบ้านด้วยกันนะ

โรงเรียนเลิกแล้ว วันนี้คุณพ่อหรือคุณแม่จะมารับอาบูนะ
แค่คุณพ่อหรือคุณแม่มารับกลับบ้าน อาบูก็ดีใจมากที่สุดในโลกแล้ว

ขนาด 25*25 cm

จำนวนหน้า 24 หน้า


รายละเอียด

ชุดนิทานทักษะชีวิตปฐมวัย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านนิทาน ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในชีวิตประจำวันและประสบการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
เด็กจะเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยความสนุกสนาน ได้พัฒนาทักษะภาษา ได้ซึมซับแนวคิดที่ดีอันเป็นต้นแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ซึ่งจะทำให้เด็กดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

เรียนรู้ทักษะชีวิตด้านความปลอดภัย Safety Skills

การรู้จักระวังป้องกันตัว มีภูมิคุ้มกันและแก้ปัญหาเมื่อตกอยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัย รู้จักสังเกตและจดจำ แยกแยะบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจ คิดและการระวังภัยจากคนแปลกหน้า ไม่พูดคุยกับบุคคลที่ไม่รู้จักคุ้นเคย

เรียนรู้จากเรื่องราวใกล้ตัว

เรื่องราวในนิทานเป็นเรื่องราวใกล้ตัว และเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของเด็ก ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้

เรียนรู้แบบพหุภาษา

• มีคำศัพท์ภาษาไทย, จีน, อังกฤษท้ายเล่ม ฝึกให้เด็กสังเกตรูปภาพและเสริมทักษะทางภาษาที่มากกว่าหนึ่งภาษา
• เนื้อเรื่องเป็นประโยคสั้น ๆ เพื่อให้เด็กจดจำง่าย
• ภาพประกอบสีสันสดใส สวยงาม