Let’s Catch the Little Fishes
นิทาน เล่นไล่จับปลาน้อยด้วยกันนะ

ชวนเด็ก ๆ มาเล่นไล่จับปลาน้อย ที่เกิดจากการนำมือขวากับมือซ้ายมาประกบกัน กลายเป็นปลาน้อย 1 ตัว ปลาน้อยแหวกว่ายอยู่รอบตัวเรา ในตอนเช้าที่พบคุณครู ตอนเย็นระหว่างที่เดินทางกลับบ้าน ตอนที่กำลังเล่นสนุกอยู่กับเพื่อน ๆ  ตอนที่ผู้ใหญ่ให้ของ เมื่ออ่านจบแล้ว ให้เด็ก ๆ ลองนับดูว่า ในหนังสือเล่มนี้มีปลาน้อยอยู่ทั้งหมดกี่ตัว

ขนาด 25*25 cm

จำนวนหน้า 24 หน้า

รายละเอียด

ชุดนิทานทักษะชีวิตปฐมวัย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านนิทาน ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในชีวิตประจำวันและประสบการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
เด็กจะเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยความสนุกสนาน ได้พัฒนาทักษะภาษา ได้ซึมซับแนวคิดที่ดีอันเป็นต้นแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ซึ่งจะทำให้เด็กดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

เรียนรู้ทักษะชีวิตด้านความปลอดภัย Safety Skills

เรียนรู้กฎเกณฑ์และวิธีป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ วิธีเดินทางด้วยยานพาหนะชนิดต่าง ๆ อย่างปลอดภัย เช่น รัดเข็มขัดนิรภัย การเรียนรู้สัญญาณไฟจราจร
ฝึกให้สนใจและสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อดูแลความปลอดภัยของตนเอง

เรียนรู้จากเรื่องราวใกล้ตัว

เรื่องราวในนิทานเป็นเรื่องราวใกล้ตัว และเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของเด็ก ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้

เรียนรู้แบบพหุภาษา

• มีคำศัพท์ภาษาไทย, จีน, อังกฤษท้ายเล่ม ฝึกให้เด็กสังเกตรูปภาพและเสริมทักษะทางภาษาที่มากกว่าหนึ่งภาษา
• เนื้อเรื่องเป็นประโยคสั้น ๆ เพื่อให้เด็กจดจำง่าย
• ภาพประกอบสีสันสดใส สวยงาม