Let’s Build Some Choo Choo Trains
ต่อรถไฟด้วยกันนะ

ใครชอบเล่นต่อรถไฟบ้างยกมือขึ้น วิธีเล่นต่อรถไฟในเรื่องนี้
ไม่เหมือนที่เด็ก ๆ 
เคยเล่นมาแน่ ๆ เรามาเล่นต่อรถไฟด้วยกันนะ

ขนาด 25*25 cm

จำนวนหน้า 24 หน้า


รายละเอียด

ชุดนิทานทักษะชีวิตปฐมวัย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านนิทาน ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวในชีวิตประจำวันและประสบการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
เด็กจะเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยความสนุกสนาน ได้พัฒนาทักษะภาษา ได้ซึมซับแนวคิดที่ดีอันเป็นต้นแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ซึ่งจะทำให้เด็กดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

เรียนรู้ทักษะชีวิตทางสังคม Manners and Etiquette

เรียนรู้มารยาทพื้นฐาน การสร้างระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามข้อกำหนดของสังคมด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และทัศนคติที่ดี

เรียนรู้จากเรื่องราวใกล้ตัว

เรื่องราวในนิทานเป็นเรื่องราวใกล้ตัว และเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของเด็ก ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้

เรียนรู้แบบพหุภาษา

• มีคำศัพท์ภาษาไทย, จีน, อังกฤษท้ายเล่ม ฝึกให้เด็กสังเกตรูปภาพและเสริมทักษะทางภาษาที่มากกว่าหนึ่งภาษา
• เนื้อเรื่องเป็นประโยคสั้น ๆ เพื่อให้เด็กจดจำง่าย
• ภาพประกอบสีสันสดใส สวยงาม