Learning with Dough : Number
ปั้น เขียน เรียนสนุก : 1-20, ๑-๑๐

ในกล่องประกอบด้วย แผ่นกิจกรรม 30 แผ่น 60 กิจกรรม (ไม่รวมแป้งโด)

ขนาด 32*25*4.5 cm

 


รายละเอียด

ชุดสื่อปั้น เขียน เรียนสนุก (Learning with Dough) เป็นการผสานกิจกรรมปั้นแป้งโดเข้ากับกิจกรรมคัดเขียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้หลักของเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กได้เรียนรู้และจดจำผ่านสมองและร่างกายไปพร้อม ๆ กัน พัฒนาการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ โดยบนบัตรกิจกรรมจะมีเส้นแสดงลำดับและทิศทางการเขียนอย่างชัดเจน ให้เด็กเริ่มจากการอ่านออกเสียงและลากนิ้วมือตามทิศทางการเขียนที่ถูกต้อง จากนั้นใช้ปากกาไวท์บอร์ดคัดเขียนตัวอักษรซ้ำ จนคล่อง จากนั้นปั้นแป้งโดเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข และเล่นเกมปั้นเติมส่วนที่หายไปของภาพ กิจกรรมนี้จะฝึกให้เด็กสังเกตและคิดเชื่อมโยงเข้ากับความรู้เดิม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการด้านมิติสัมพันธ์ให้เด็กมองภาพที่เป็น 3 มิติได้ดียิ่งขึ้น

ชุดสื่อปั้น เขียน เรียนสนุก Learning with Dough มี 3 แบบ
1. ปั้น เขียน เรียนสนุก : กขค
2. ปั้น เขียน เรียนสนุก : ABC
3. ปั้น เขียน เรียนสนุก : 1-20,๑-๑๐

 

ขั้นตอนการเล่น

1. เรียนรู้คำศัพท์ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และจีน

2. เรียนรู้รูปร่างและลักษณะของตัวเลข ผ่านการปั้นแป้งโดตามแบบโครงร่าง

3. เรียนรู้ลำดับและทิศทางการเขียนที่ถูกต้อง โดยการคัดเขียนตามรอยประ

4. ส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการปั้นแป้งโด เติมส่วนที่หายไปตามจำนวนที่กำหนดให้

5. พลิกด้านหลัง ปั้นตามโจทย์และนับจำนวน

6. พร้อมแนวทางการจัดกิจกรรมให้ครูหรือผู้ปกครองนำไปปรับใช้ บูรณาการกับ 6 กิจกรรมหลักของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจในเรื่องการรู้ค่าของจำนวนมากยิ่งขึ้น