Kata, the Garbage Eater
ข่าต๋า

ข่าต๋าจอมตะกละอาศัยอยู่ในป่า วันหนึ่งมันกินขยะที่มนุษย์ทิ้งไว้แล้วติดใจจึงตามเข้ามาในเมือง
ข่าต๋ากินขยะจนตัวโตขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ยอมหยุด ทุกคนจึงช่วยกันคิดหาวิธีหยุดการเติบโตของข่าต๋า

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง สิ่งแวดล้อม ผลเสียของขยะที่มากเกินไป ฝึกคิดวิธีแก้ปัญหาและเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระ
สามารถบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้เรื่อง โลกสวยด้วยมือเรา ตาวิเศษเห็นนะ ฯลฯ

หนังสือนิทาน (ปกแข็ง) ขนาด 30 x 21 cm จำนวนหน้า 28 หน้า

รายละเอียด

นิทานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางพหุปัญญา มุ่งส่งเสริมให้เด็ก ๆ เป็นผู้รอบรู้โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
มีแนวทางจัดกิจกรรมที่บูรณาการผ่านกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เด็กลงมือปฏิบัติ จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

ในชุดประกอบไปด้วย นิทานตามหน่วยการเรียนรู้ 6 เล่ม
แต่ละเล่มใช้คู่กับ แนวทางจัดกิจกรรมเสริมทักษะและความสามารถทางพหุปัญญา และแผนการจัดประสบการณ์
ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานพึงประสงค์และตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560