Jumbo Blocks in Case
บล็อกไม้จัมโบ้ 73 ชิ้น

ขนาด 30.3*24.9*5.6 cm

รายละเอียด

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการนับเลข อนุกรม มิติสัมพันธ์

การเรียนรู้ผ่านการหยิบจับวัตถุจริง จะช่วยให้เด็กๆ มองเห็นภาพมากกว่าการเรียนรู้จากกระดาษ

เสริมสร้าง IQ ทั้งยังฝึกกระบวนการคิด ฝึกสมาธิ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับ

และให้เด็กๆ วางบล็อกไม้ตามจินตนาการ