Handwriting for Kids:Thai Alphabet
หนูน้อยเก่งคัด กขค

สร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษา พัฒนาทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ขนาด 21*28 cm

จำนวนหน้า 48 หน้า

 


รายละเอียด

 

แบบฝึกชุดกิจกรรม “หนูน้อยเก่งคัด” ในชุดมี 4 เล่ม

  • หนูน้อยเก่งคัด กขค
  • หนูน้อยเก่งคัด ABC (พิมพ์ใหญ่)
  • หนูน้อยเก่งคัด abc (พิมพ์เล็ก)
  • หนูน้อยเก่งคัด ตัวเลขอารบิก-ไทย

 

  • พิมพ์สี่สี กระดาษหนา คุณภาพดี
  • มีแบบฝึก ฝึกฝนวนหัว ให้เด็กๆ ฝึกลากเส้นพื้นฐานก่อนคัดตัวอักษร
  • มีเส้นแสดงลำดับทิศทางชัดเจน ให้เด็กใช้นิ้วมือลากเส้นตามรอยประ