Fun Math Box E
กล่องอุปกรณ์การเรียนรู้ Fun Math E

ในชุดประกอบด้วย
กล่องอุปกรณ์ 1 กล่อง
สีเทียน 6 แท่ง
แผ่นโมเสกสี่เหลี่ยม 32 ชิ้น
บัตรภาพกระดาษสี 8 แผ่น
เกมกระดาน OX 1 ชิ้น
นาฬิกาจำลอง 1 เรือน
ยาง 3 เส้น

รายละเอียด

ชุดสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยอดนิยม อันดับ 1 ของประเทศไต้หวัน

Fun Math เป็นสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ที่ออกแบบโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัย
เพื่อให้ได้สื่อที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กอย่างแท้จริง โดยเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และนำไปบูรณาการกับการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน สื่อชุดนี้จึงออกแบบให้มีลักษณะเหมือนการเล่นเกม โดยหยิบยกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กและเรื่องราวในชีวิตประจำวัน
มาใช้ในการตั้งคำถาม ภาพการ์ตูนที่น่ารักจะทำให้เด็กกระตือรือร้นและเพลิดเพลินไปกับการตอบคำถาม

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ผ่าน “การเล่น” พัฒนากล้ามเนื้อมือผ่านการใช้สื่อที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้สมองเข้าใจหลักการคณิตศาสตร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น