Fun Math Box D
กล่องอุปกรณ์การเรียนรู้ Fun Math D

ในชุดประกอบด้วย
กล่องอุปกรณ์ 1 กล่อง
สีเทียน 6 แท่ง
บัตรภาพเรือ 1 แผ่น
บัตรภาพรูปต่างๆ 13 แผ่น
ตุ๊กตาหมี 15 ตัว
แผ่นโฟมรูปต้นสน 3 แผ่น

รายละเอียด

ชุดสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยอดนิยม อันดับ 1 ของประเทศไต้หวัน

Fun Math เป็นสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ที่ออกแบบโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัย
เพื่อให้ได้สื่อที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กอย่างแท้จริง โดยเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และนำไปบูรณาการกับการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน สื่อชุดนี้จึงออกแบบให้มีลักษณะเหมือนการเล่นเกม โดยหยิบยกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กและเรื่องราวในชีวิตประจำวัน
มาใช้ในการตั้งคำถาม ภาพการ์ตูนที่น่ารักจะทำให้เด็กกระตือรือร้นและเพลิดเพลินไปกับการตอบคำถาม

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ผ่าน “การเล่น” พัฒนากล้ามเนื้อมือผ่านการใช้สื่อที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้สมองเข้าใจหลักการคณิตศาสตร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น