Fun Handwriting 2
ลีลามือหรรษา 2

• เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือผ่านการลากเส้นตามรอยประ
• ฝึกการบังคับทิศทางมือ ให้เด็กใช้มือทำงานที่ซับซ้อนได้คล่องขึ้น
• สอดแทรกความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติใกล้ตัวเด็ก
• เปรียบเทียบเส้นรูปแบบต่างๆ กับสิ่งที่เด็กคุ้นเคย กระตุ้นให้เกิด
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
• พิมพ์ 4 สีสดใสทั้งเล่ม กระดาษเนื้อหนา คุณภาพดี

ขนาด 21*28 cm

จำนวนหน้า 34 หน้า

รายละเอียด

การฝึกลากเส้นรูปแบบต่างๆ ก่อนหัดคัดเขียนตัวอักษร
จะช่วยให้เด็กเขียนตัวอักษรได้ง่ายขึ้น เขียนเป็นเร็วขึ้น

การเตรียมความพร้อมด้านการเขียน ด้วยแบบฝึกลีลามือสำหรับเด็กวัยเริ่มเรียน จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย
ให้เป็นไปอย่างมีระบบตามช่วงวัยของเด็ก ทำให้เด็กเกิดความพร้อมด้าน กล้ามเนื้อมือ มี นิ้วมือ ที่แข็งแรง หยิบจับและใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว
นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้น

ผู้ปกครองและครูสามารถนำไปใช้ได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนและเกิดกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางการเขียน
ตามลำดับขั้นตอน เตรียมความพร้อมทางการเขียนที่ดีให้กับเด็กสำหรับการเรียนในระดับต่อไป

 

ในแต่ละคู่หน้า มีกิจกรรมให้เด็กๆ ทำ 5 กิจกรรม

  • พัฒนาทักษะการสื่อสาร : เล่าเรื่องจากภาพ
  • พัฒนาทักษะการสังเกต : มองหารูปร่างที่กำหนด
  • พัฒนาทักษะภาษา : เรียนรู้คำศัพท์
  • พัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก : ระบายสีภาพ
  • พัฒนาทักษะการคิด : ต่อเติมภาพ

 

ชุดลีลามือหรรษามี 2 เล่ม

  • ชุดลีลามือหรรษา 1
  • ชุดลีลามือหรรษา 2