Design-A-Tile
บล็อกไม้โมเสก 44 ชิ้น

ขนาด 27.2*27.2*1.8 cm


รายละเอียด

เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องสี ขนาดและรูปทรงอย่างสนุกสนาน ผ่านบล็อกไม้สีสันสวยงามในรูปทรงต่างๆ

สามารถต่อบล็อกตามรูปตัวอย่าง หรือจะต่อเองตามจินตนาการก็ได้

ช่วยฝึกตรรกะ การคิดวิเคราะห์ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรคและจินตนาการ