Colorful Cities
เมืองหลากสี

เมืองสีแดง เมืองสีเหลือง และเมืองสีน้ำเงิน  ตั้งอยู่บนภูเขา ผู้คนของเมืองทั้งสามไม่เคยไปมาหาสู่กัน จนกระทั่งวันหนึ่งมีลมพัดพาเมล็ดของดอกไม้สีน้ำเงินลอยไปยังเมืองสีแดง จนเกิดเป็นดอกไม้ “สีม่วง” ขึ้นมา ดอกไม้สีม่วงดอกนี้ จะนำการเปลี่ยนแปลงอะไรมาสู่เมืองทั้งสามบ้างนะ

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีและการผสมสีเพื่อให้เกิดสีใหม่ เรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างและเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ 

หนังสือนิทาน (ปกแข็ง) ขนาด 30 x 21 cm จำนวนหน้า 28 หน้า


รายละเอียด

นิทานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางพหุปัญญา มุ่งส่งเสริมให้เด็ก ๆ เป็นผู้รอบรู้โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
มีแนวทางจัดกิจกรรมที่บูรณาการผ่านกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เด็กลงมือปฏิบัติ จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง


นิทานแต่ละเล่มใช้คู่กับ แนวทางจัดกิจกรรมเสริมทักษะและความสามารถทางพหุปัญญา และแผนการจัดประสบการณ์
ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานพึงประสงค์และตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560