City Block Stairs
เมืองบล็อกไม้

ขนาด 23.8*7.8*20.8 cm


รายละเอียด

เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ด้วยการประกอบบล็อกไม้

ให้เป็นตึกรูปร่างต่างๆ ฝึกสังเกตความแตกต่างของสีและรูปทรง

ตลอดจนฝึกใช้กล้ามเนื้อมือประสานกับสายตาอย่างสนุกสนาน