Chinese Reader for Kids Box Set
ชุดนิทานภาพ 2 ภาษาสำหรับเด็กเล็ก

เรียนรู้ภาษาจีนจากนิทานที่สนุกสนานเพลิดเพลิน
เล่าเรื่องด้วยโครงสร้างประโยคง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน
เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มเรียนภาษาจีน


รายละเอียด

ชุดนิทานภาพ 2 ภาษาสำหรับเด็กเล็ก
Chinese Reader for Kids Box Set

เรียนรู้ภาษาจีนจากนิทานที่สนุกสนานเพลิดเพลิน เล่าเรื่องด้วยโครงสร้างประโยคง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มเรียนภาษาจีน ตัวอักษรจีนมีพินอินประกอบ แต่เมื่ออ่านไปเรื่อยๆ พินอินบางคำจะหายไป เพื่อกระตุ้นความทรงจำ ทำให้จำตัวอักษรจีนได้แม่นยำ

ในชุดประกอบด้วย นิทาน 12 เล่ม

 • My Family
 • What are You Going to Wear?
 • Let’s Go on a Picnic
 • Where is My Family?
 • What’s in the Park?
 • Good Weather, Bad Weather
 • Take a Guess
 • What’s This Place?
 • Is It Sweet?
 • Things I Like to Do
 • Going to School
 • Where are You Going?