Brain Exercise Games : Connect the Path
เกมหนูน้อยเก่งคิด : ต่อถนนแสนสนุก

ฝึกการวางแผน ออกแบบเส้นทางเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นทักษะวิทยาการคำนวณเบื้องต้น (coding)
ฝึกการคิดยืดหยุ่นและการแก้ปัญหาโดยมีเงื่อนไขต่างๆ กำกับ

ขนาดกล่อง 43.5*33*3 cm


รายละเอียด

สื่อแต่ละชุดประกอบด้วย

1. กระดานแม่เหล็ก 1 แผ่น
2. ตัวต่อโฟมแม่เหล็ก 1 ชุด
3. บัตรกิจกรรมขนาดใหญ่ 12 แผ่น 24 กิจกรรม
4. คู่มือและเฉลย 1 แผ่น

 

วิธีการเล่น
1. วางบัตรกิจกรรมบนกระดานแม่เหล็ก
2. นำตัวต่อโฟมแม่เหล็กมาประกอบบนกระดานตามโจทย์
3. เด็กๆ สามารถช่วยกันตรวจคำตอบ โดยดูบัตรคู่มือและเฉลยเป็นแนวทาง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. Active Learning : เรียนรู้จากการลงมือทำ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ความคิด เหตุการณ์ จนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง
2. HIGH SCOPE : เหมาะสำหรับจัดมุมการศึกษา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ วางแผน-ลงมือ-ทำซ้ำ (Plan-Do-Review)
3. Fine Motor Skills : ช่วยพัฒนาและสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกการทำงานประสานกันระหว่างตากับมือ
4. EF : ฝึกการจัดลำดับความคิด วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจนบรรลุความสำเร็จ
5. Coding : ก่อให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เรียนรู้ทักษะวิทยาการคำนวณเบื้องต้น ปูพื้นฐานความเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน
ด้านการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding (โค้ดดิ้ง)