Basic Handwriting for Preschool
พัฒนาลีลามือ 13 เส้นหรรษา

เตรียมความพร้อมด้านการเขียน เรียนรู้เส้นพื้นฐานครบ 13 เส้น
ฝึกการประสานสัมพันธ์มือกับตา กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

• ฝึกเขียนเส้นพื้นฐาน 13 เส้นมาตรฐาน จากง่ายไปยาก
• ฝึกเขียนลีลามือ โดยการลากเส้นตามรอยประ
ตามทิศทางที่กำหนด เพื่อให้เกิดภาพที่สมบูรณ์
• พิมพ์ 4 สีสดใสทั้งเล่ม กระดาษเนื้อหนา คุณภาพดี
จำนวนหน้า 24 หน้า


รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมด้านการเขียน ด้วยแบบฝึกลีลามือสำหรับเด็กวัยเริ่มเรียน จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย
ให้เป็นไปอย่างมีระบบตามช่วงวัยของเด็ก ทำให้เด็กเกิดความพร้อมด้าน กล้ามเนื้อมือ มี นิ้วมือ ที่แข็งแรง หยิบจับและใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว
นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้น

ผู้ปกครองและครูสามารถนำไปใช้ได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนและเกิดกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางการเขียน
ตามลำดับขั้นตอน เตรียมความพร้อมทางการเขียนที่ดีให้กับเด็กสำหรับการเรียนในระดับต่อไป