Book Review l พัฒนาลีลามือ 13 เส้นหรรษา และ 13 เส้นสร้างสรรค์

รายละเอียด

เตรียมความพร้อมด้านการเขียน เรียนรู้เส้นพื้นฐานครบ 13 เส้น
ฝึกการประสานสัมพันธ์มือกับตา กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

• ฝึกเขียนเส้นพื้นฐาน 13 เส้นมาตรฐาน จากง่ายไปยาก
• ฝึกเขียนลีลามือ โดยการลากเส้นตามรอยประ
ตามทิศทางที่กำหนด เพื่อให้เกิดภาพที่สมบูรณ์
• พิมพ์ 4 สีสดใสทั้งเล่ม กระดาษเนื้อหนา คุณภาพดี
จำนวนหน้า 24 หน้า