โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการองค์ความรู้สำหรับครูมืออาชีพ

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 บริษัท  คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเบิด ได้จัดการอบรมครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กด้านทักษะทั่วไป และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การสร้างความคิดเชิงตรรกะ กระบวนการใช้เหตุและผลในเด็กปฐมวัย เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียน ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบิด ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ได้รับผลสำเร็จและลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประโยชน์ ในการนำสื่อการสอนตามแนวทางการเรียนรู้จากเยอรมันนี ไปปรับใช้กับการจัดประสบการณ์ทางการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการฝึกวิธีคิดเชิงตรรกะและการใช้เหตุผล  และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  สนุกสนานกับกิจกรรม Work shop ให้ครูผู้สอนได้ทดลองใช้สื่อการสอน และผลิตสื่อการสอนด้วยตนเอง