Kang Xuan Present

“การศึกษาปฐมวัย” คือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดของกลุ่มบริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา
เราเป็นผู้นำแนวคิดทางด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กวัย 3 – 6 ปี
ซึ่งเป็นช่วงเวลาการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก