22 Mar, 2021
หนังสือภาพของ คัง ซวน ได้รับการคัดสรรในโครงการ My Morals
"หนังสือภาพของ คัง ซวน ได้รับการคัดสรรให้เป็นหนังสือดี ในโครงการ My Morals “การปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยยุคเปลี่ยนผ่าน” โครงการ My Morals “การปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยยุคเปลี่ยนผ่าน” เป็นโครงการคัดสรรหนังสือดีที่เหมาะสำหรับเด็ก 3-6 ปี ที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์ ที่จะเผยแพร่และส่งเสริมการอ่านหนังสือส่งเสริมคุณธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้ยั่งยืนในจิตใจเด็กผ่านการอ่าน สำหรับเป็นพื้นฐานในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต โดยกำหนดคุณธรรม 4 ประการ ที่จำเป็นในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  ซึ่งหนังสือภาพของ บริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ได้รับการคัดสรร มีจำนวน 8 เล่ม คือ พอเพียง :  ชุดกระโปรงแปลงกาย, เสียงใครร้องไห้อยู่นะ, ของขวัญสุดพิเศษ  มีวินัย […]"
28 Jan, 2021
หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
"  โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ดำเนินการในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ได้แนวคิดมาจากโครงการต้นแบบของประเทศอังกฤษ (Bookstart UK) ซึ่งเริ่มต้นโครงการเมื่อปี พ.ศ.2538 และโครงการตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยให้ความสำคัญ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6-9 เดือน ด้วยการมุ่งเน้นให้พ่อ แม่ทุกคนเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง รวมทั้งการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ ตั้งแต่วัยเยาว์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)ได้เผยแพร่ ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 จากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีหนังสือของบริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ Teacher in Nature ครูสอนออกกำลังกายในธรรมชาติ When Will It Rain ฝนใกล้จะตกหรือยังนะ Colorful Cities เมืองหลากสี Magical Hot Spring บ่อน้ำร้อนมหัศจรรย์ Kata, […]"
8 Jan, 2021
Kang Xuan Present
"“การศึกษาปฐมวัย” คือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดของกลุ่มบริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา เราเป็นผู้นำแนวคิดทางด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กวัย 3 – 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก"
21 Nov, 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการองค์ความรู้สำหรับครูมืออาชีพ
"บริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด ได้จัดการอบรมครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กด้านทักษะทั่วไป และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการสร้างความคิดเชิงตรรกะ กระบวนการใช้เหตุและผลในเด็กปฐมวัย เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียน "