สินค้าขายดี

หมวดหมู่สินค้า

Kang Xuan Thailand Channel

ข่าวสาร

บทความ

22 Nov, 2019
"ความฉลาดหรือความสามารถของเด็ก ๆ ไม่ได้วัดกันที่ความฉลาดทางด้านสติปัญญา (IQ) เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความสามารถอีกหลากหลายด้านที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ความสามารถเหล่านี้หากได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้ดีขึ้น พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดีขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมที่ตรงกับความถนัดของตนเอง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจ และทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Esteem) ในการดำเนินชีวิตต่อไป สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย คุณครูสามารถใช้แนวคิด “ ทฤษฎีพหุปัญญา ” (Theory of Multiple Intelligences) ของศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นำมาผสมผสานกับรูปแบบการเรียนรู้ที่เด็กชื่นชอบ เช่น การเล่านิทาน ประยุกต์เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญญาด้านต่าง ๆ ของเด็กดังนี้   ปัญญาด้านภาษา  (Linguistic Intelligence) คือ ความสามารถในการใช้ภาษารูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ภาษาพื้นเมือง จนถึงภาษาอื่นๆ ด้วย สามารถรับรู้ เข้าใจภาษา และสามารถสื่อภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตามที่ต้องการ คุณครูสามารถจัดกิจกรรมให้ได้ฟัง พูด อ่าน เขียนเรื่องราวต่างๆ ที่เด็กสนใจ แล้วอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ […]"